Regulamin

Powrót

REGULAMIN WYZWANIA SPORTOWO-TURYSTYCZNEGO

“Akcja Lato Z Nurtem 2023”

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.Publiczne wyzwanie “Akcja Lato z Nurtem 2023” („Wyzwanie”) przeprowadzone jest w aplikacji mobilnej Activy (“Aplikacja”). Wyzwanie ma charakter sportowo-turystyczny, a celem Wyzwania jest promocja zdrowego stylu życia poprzez motywowanie Uczestników do regularnej aktywności fizycznej w formie sportów wodnych kajakowych oraz turystyki pieszej i kajakowej.

2.Organizatorem Wyzwania “Akcja Lato z Nurtem 2023” jest spółka pod firmą Activy Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Piotra Bardowskiego 4, 35-005 Rzeszów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000645721, numer NIP: 7010630605, REGON: 365813973, kapitał zakładowy: 10 550 zł („Organizator”). Organizator jest właścicielem aplikacji mobilnej Activy.

3.Partnerem Wyzwania i sponsorem nagród jest K2 Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Dołujach ul. Rysiowa 7, kod pocztowy 72-002, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001009834, NIP 8513285928, REGON 523987211. („Partner”).

4.Organizator udostępnia Partnerowi platformę Aplikacji mobilnej Activy do zorganizowania Wyzwania i współpracuje z Partnerem w celu organizacji Wyzwania zgodnie z tym Regulaminem. Wyzwanie Akcja Lato z Nurtem 2023 jest realizowane przez Polską Fundację Rozwoju Kajakarstwa zadania publicznego pod tytułem “ Innowacyjna forma popularyzacji kajakarstwa turystycznego w Polsce” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

5.Wyzwanie trwa od 14.07.2023 r. do 28.09.2023 r. Do wyzwania można dołączyć w każdym momencie w czasie jego trwania. 

 

§ 2. UCZESTNICY

1.Wyzwanie jest przeznaczone wyłącznie dla osób fizycznych, które ukończyły 16 rok życia (“Uczestnik”).

2.W Wyzwaniu nie mogą brać udziału:
a) pracownicy Organizatora (przez pracowników rozumie się również osoby współpracujące z Organizatorem na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy cywilnoprawnej);
b) najbliżsi członkowie rodzin osób wymienionych w lit. a powyżej. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów oraz osoby pozostające z osobami wymienionymi w lit. a we wspólnym gospodarstwie domowym.

3.Udział w Wyzwaniu jest dobrowolny i bezpłatny dla Uczestnika. Uczestnik zakłada prywatne, niezależne od Wyzwania Partnera, konto w aplikacji Activy. Następnie w Aplikacji decyduje on o dołączeniu do Wyzwania Partnera “Akcja Lato z Nurtem 2023”, akceptując Regulamin.

4.Po dołączeniu do Wyzwania następujące dane osobowe Uczestnika są przetwarzane przez Organizatora:

a) dane podane podczas rejestracji konta w Aplikacji: imię i nazwisko, nickname, zdjęcie profilowe, adres e-mail, datę urodzenia, płeć;

b) statystyki aktywności zarejestrowanych od momentu dołączenia Uczestnika do Wyzwania do końca Wyzwania lub dnia opuszczenia Wyzwania przez Uczestnika;

c) dodatkowe informacje, o które użytkownik został poproszony w Aplikacji podczas dołączania do Wyzwania – województwo, w którym zamieszkuje Uczestnik

d) zdjęcia dodane do aktywności przez Uczestników intencjonalnie lub w wyniku weryfikacji aktywności.

5.Podanie danych opisanych w §2. ust 5 pkt a do c jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Wyzwaniu.

6.Wspólnie przetwarzane przez Organizatora i Partnera dane to:

a) imię, nazwisko, nickname, adres e-mail podany w rejestracji konta, płeć;

b) statystyki aktywności niezawierające danych lokalizacyjnych z GPS;
Wspólne przetwarzanie danych realizowane będzie wyłącznie na potrzeby realizacji Wyzwania, w tym, w celu wydania nagród Uczestnikom, którym przysługują one zgodnie z niniejszym Regulaminem z uwzględnieniem ewentualnych realizacji obowiązków podatkowych.

7.Uczestnik rejestrując prywatne konto w Aplikacji jest świadomy tego, że jego dane będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z polityką prywatności i regulaminem świadczenia usług Aplikacji. Uczestnik zobowiązany jest się z nimi zapoznać, a w przypadku braku akceptacji ich postanowień, nie powinien rejestrować konta w Aplikacji i brać udziału w Wyzwaniu. Uczestnik może bezpłatnie korzystać z Aplikacji do celów prywatnych niezależnie od czasu trwania Wyzwania.

8.Rezygnacja z udziału w Wyzwaniu może nastąpić poprzez funkcjonalności Aplikacji „opuść wyzwanie” lub „usuń konto”. Funkcja „opuść wyzwanie” implikuje wyłącznie rezygnację z udziału w Wyzwaniu. Organizator zaprzestanie przetwarzania na potrzeby Wyzwania danych Uczestnika zarejestrowanych od momentu rezygnacji z udziału w Wyzwaniu. Funkcja „usuń konto” usuwa natomiast wszystkie dane Uczestnika z Aplikacji bez możliwości ich odzyskania.

9.Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych oraz innymi obowiązującymi aktami prawa. Uczestnik Wyzwania ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, tj. Activy Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Piotra Bardowskiego 4, 35-005 Rzeszów.

10.Organizator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z polskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

11.Organizator realizuje względem Uczestników Wyzwania obowiązek informacyjny wynikający z regulacji art. 13 i 14 RODO.

12.Organizator zapewnia bezpieczeństwo, ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych, lub organizacyjnych wszelkich danych, w których posiadaniu znajdzie się w związku z realizacją Wyzwania.

 

§ 3. DOŁĄCZENIE DO WYZWANIA

1.Aby wziąć udział w Wyzwaniu, Uczestnik powinien:

a) Pobrać na telefon aplikację mobilną Activy (dalej: „Aplikacja”), dostępną na platformie Google Play oraz App Store;

b)Dokonać rejestracji prywatnego konta w Aplikacji podając dane opisane w §2. ust 4 pkt a i c. Możliwa jest także rejestracja z wykorzystaniem profilu na portalu Facebook poprzez Apple login. Rejestracja w Aplikacji oznacza akceptację regulaminu świadczenia usług Aplikacji i polityki prywatności Aplikacji;

c)Dołączyć do Wyzwania „Akcja Lato z Nurtem 2023” poprzez wybór Wyzwania z kategorii wyzwań otwartych w Aplikacji oraz zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptację.

2.Uczestnik może zarejestrować w Aplikacji tylko jedno konto, w ramach którego będzie uprawniony do udziału w Wyzwaniu.

 

§ 4. OGÓLNE ZASADY WYZWANIA

1.Wyzwanie trwa od dnia 14-07-2023 do 28-09-2023, w podziale na  5 edycji (etapów):

a)Edycja 1 (Etap 1) : od 14-07-2023 do 27-07-2023

b)Edycja 2 (Etap 2) : od 28-07-2023 do 10-08-2023

c) Edycja 3 (Etap 3) : od 11-08-2023 do 24-08-2023

d) Edycja 4 (Etap 4) : od 25-08-2023 do 07-09-2023

e) Edycja 5 (Etap 5) : od 08-09-2023 do 28-09-2023

2.Uczestnicy zapisują aktywności niezależnie w każdej edycji. Klasyfikacja Generalna Wyzwania i jej rankingi tworzone są na podstawie sumy kilometrów wszystkich edycji.

3.W okresie trwania Wyzwania Uczestnik rejestruje w Aplikacji aktywności w 2 kategoriach głównych:

a) Ćwiczenia, zaliczane tylko podkategorie “Kajaki”, “SUP”, “Kanadyjka”, “Kajakarstwo górskie”

b) Nogi – np. bieganie, spacery, wędrówki, nordic walking itp.

4.Aktywność jest zaliczona do Wyzwania, jeśli została wykonana po dołączeniu Uczestnika do Wyzwania w Aplikacji i zapisana (w szczególności zakończona) przed końcem trwania Wyzwania. Wobec aktywności synchronizowanych do Aplikacji obowiązują warunki czasowe określone w §6 ust 5. Obowiązują analogiczne zasady zaliczania aktywności do określonej Edycji.

5.W okresie trwania Konkursu, Uczestnik rejestruje swoje aktywności (dystans w kategorii “nogi” i dystans w kilometrach w kategorii “ćwiczenia – kajaki, kajakarstwo górskie, kanadyjka, SUP) używając do tego celu Aplikacji, zgodnie z poniżej wskazanymi zasadami. Kilometry są rejestrowane w Aplikacji przez Uczestnika Konkursu  z dokładnością do 0,1 km.

6.Uczestnicy na podstawie uzyskanych dystansów w kilometrach otrzymują pozycję w rankingu indywidualnym Wyzwania oraz w rankingach indywidualnych pomocniczych utworzonych w Aplikacji automatycznie na podstawie wybranej przez Uczestnika płci, czyli kategoriach „Kobiety” i „Mężczyźni”. Jeśli Uczestnik nie wskaże płci podczas dołączania, nie pojawi się on w rankingach pomocniczych. Rankingi w ramach liczenia kilometrów tworzone są w kategoriach:

a) Ćwiczenia, zaliczane tylko podkategorie “Kajaki”, “SUP”, “Kanadyjka”, “Kajakarstwo górskie”

b) Nogi – np. bieganie, spacery, wędrówki, nordic walking itp.

c) Łącznie – ranking będący sumą wyników z dwóch  powyższych kategorii

7.W przypadku, gdy więcej niż jeden Uczestnik uzyska w rankingu taki sam wynik, Uczestnicy ci uzyskują to samo miejsce ex aequo.

 

 

§ 4a. OGÓLNE ZASADY WYZWANIA – MISJE

1.Uczestnik po dołączeniu do Wyzwania bierze udział w 2 specjalnych misjach (dalej “Misja”) trwających w trakcie Wyzwania:

a) Misja na Wodzie – polegająca na pokonaniu łącznie 10 km (możliwe w kilku aktywnościach) w ramach kategorii “Ćwiczenia” (kajaki, SUP, kajakarstwo górskie, kanadyjka)

b) Misja na Lądzie – polegająca na pokonaniu łącznie 50 km w kategorii “Nogi”

2.Po osiągnięciu celu Misji Uczestnik otrzymuje notyfikację o ukończeniu Misji i dodatkowe informacje od Partnera.

3.W trakcie trwania Wyzwania uczestnik będzie otrzymywał za pomocą powiadomień w aplikacji Activy specjalne linki do przewodnika po wybranych ciekawych miejscach do uprawiania turystyki kajakowej w Polsce. Po osiągnięciu celów obu misji przez uczestnika  i zakończeniu wszystkich etapów Wyzwania uczestnik otrzyma od Partnera drogą mailową zbiór wszystkich ciekawych miejsc w formie katalogu  PDF.  Katalog zostanie wysłany do każdego uczestnika spełniającego ww. kryteria w postaci linka do katalogu do samodzielnego pobrania w okresie do 7 dni od zakończenia ostatniego etapu.

 

§ 5. ZESPOŁY

1.Wyniki Uczestnika, poza rywalizacją indywidualną, mogą zaliczać się również w rankingach grupowych w ramach wybranego Zespołu (“Zespół”), czyli lokalnego klubu kajakowego, który został uwzględniony przez Partnera na liście (Załącznik nr 2)

2.Wynik każdego Zespołu tworzony jest na podstawie sumy wyników Uczestników, którzy do niego dołączyli. W  przypadku, gdy więcej niż jeden Zespół uzyska taki sam wynik, Zespoły o tym samym wyniku uzyskują miejsce w zależność od ilość członków. W przypadku kiedy zespoły uzyskają taką samą liczbę kilometrów wygrywa ten zespół, który zrealizował swoje kilometry mniejszą liczbą członków.

 

§ 6. ZASADY ZAPISYWANIA AKTYWNOŚCI

1.Aktywności, które kwalifikowane są w Wyzwaniu, rejestrowane są w Aplikacji:

a) poprzez zapis w aplikacji Activy z użyciem danych lokalizacyjnych z telefonu z GPS

b) z aplikacji Strava, Garmin Connect, Polar Flow i innych podobnych umożliwionych w Activy po procesie połączenia kont z tych aplikacji z Aplikacją Activy (“Aplikacje Zewnętrzne”). Aktywności zaliczane do wyzwania z aplikacji połączonych określone są dokładnie w Załączniku nr 1.

2.Każda aktywność w kategorii “Ćwiczenia” (kajaki, SUP, kanadyjka, kajakarstwo górskie) zostanie zaliczona do wyzwania tylko jeśli jej zapis zawiera ślad GPS. Aktywności bez śladu GPS będą regularnie usuwane (około 1 raz na tydzień).

3.Niezależnie od §6 ust 4., Organizator ma prawo żądać od Uczestnika zapisującego aktywności poprzez połączenia z innymi Aplikacjami (§6 ust 1 punkty b-d) przesłania zrzutów ekranu z połączonych aplikacji lub plików z danymi treningów (np. w formacie .gpx lub .fit). Organizator ma prawo zakwestionować poprawność wykonania aktywności przez Uczestnika i usunąć aktywność z Wyzwania.

4.Połączenie kont (integracja/synchronizacja) z aplikacji zewnętrznych opisanych w § 6. ust 1 z Aplikacją Activy możliwe jest w Ustawieniach Aplikacji. Należy pamiętać, że:

a) do Activy prześlą się jedynie aktywności wykonane od momentu połączenia kont. Wcześniejsze aktywności nie będą uznane w Wyzwaniu;

b) aktywności przekazywane są jednokierunkowo, czyli z aplikacji opisanych w § 6. ust 1 do Aplikacji Activy, nie jest możliwe działanie odwrotne;

c) aktywności edytowane w aplikacjach opisanych w § 6. ust 1 po wcześniejszym przesłaniu się do Aplikacji Activy nie zostaną ponownie zsynchronizowane z Aplikacją Activy, w statystykach widoczny będzie wynik z pierwszej wersji przesłanej aktywności

d) ze Stravy, Garmin Connect lub Polar Flow mogą nie zostać zsynchronizowane aktywności, które zostały wgrane manualnie (jeśli z natury aktywności wymagają zapisu z GPS)

e) Activy nie daje gwarancji synchronizacji 100% wszystkich aktywności z aplikacji zewnętrznych, co może wynikać z okresowych przerw w działaniu integracji ze strony tychże aplikacji. W szczególnych przypadkach możliwe jest dodanie aktywności ręcznie przez Centrum Pomocy Użytkownika po udokumentowaniu aktywności i przesłaniu na adres contact@activy.pl.

f) Po połączeniu kont, aktywności z aplikacji zewnętrznych synchronizowane są z Activy automatycznie i nie wymagają działań po stronie użytkownika. Czas synchronizacji trwa zwykle kilkanaście sekund, ale może wydłużyć się do 24 godzin i jest zależny od działania aplikacji zewnętrznych

5.Aby aktywność z aplikacji zewnętrznej została zaliczona w Wyzwaniu (w szczególności w Edycji), musi zostać zakończona i zsynchronizowana w czasie trwania Edycji i/lub Wyzwania, czyli przed godziną 23:59. Aktywności zapisywane na urządzeniach GPS z aplikacji zewnętrznych muszą zostać poprawnie zaimportowane do Activy przed końcem Wyzwania i/lub Edycji. Organizator zaleca, by nie czekać do ostatniej chwili, ponieważ synchronizacja może potrwać dłużej z przyczyn niezależnych od Aplikacji Activy.

6.Organizator ma prawo wykluczyć osobę, która importuje aktywności z aplikacji zewnętrznych jednorazowo z okresu dłuższego niż 7 dni.

7.Uczestnikowi nie przysługuje reklamacja ze względu na niedokładne zapisanie charakterystyki aktywności w żadnym ze sposobów wspomnianych w niniejszym paragrafie. Prawie zawsze taka sytuacja nie jest zależna od działania Aplikacji, ale wynika z działania modułu GPS, ustawień systemu operacyjnego telefonu lub odpowiedniego korzystania z zapisu z GPS przez użytkownika. W przypadku uzasadnionego i udokumentowanego (np. zrzuty ekranu) problemu technicznego Aplikacji, zgłoszonego Organizatorowi, możliwe jest zakwalifikowanie niezarejestrowanej lub błędnie zarejestrowanej aktywności, pod warunkiem przedstawienia jednoznacznie udokumentowanej aktywności z innych źródeł. Zgłoszenia należy kierować do Centrum Pomocy Użytkownika na adres contact@activy.pl. Wyklucza się kwalifikowanie aktywności, które Uczestnik zapomniał zarejestrować poprzez Aplikację. Więcej wskazówek na temat poprawnego zapisywania aktywności telefonem z GPS można znaleźć na https://help.activy.pl/

8.Aby umożliwić Aplikacji poprawne rejestrowanie aktywności, odpowiedzialnością Uczestnika jest za pewnienie wszystkich ustawień telefonu umożliwiających poprawne działanie Aplikacji, w szczególności:

a) Zezwolenie na dostęp do usług lokalizacji w telefonie;

b) Włączenie modułów GPS i sprawdzenie poprawności ich działania;

c) Włączenie dostępu do Internetu (konieczne do kwalifikowania aktywności i wyświetlenia jego charakterystyki w rejestrze aktywności);

d) Włączenie innych pozwoleń (m.in. wykorzystanie baterii i działania po wygaszeniu ekranu) specyficznych dla różnych modeli telefonów (szczególnie Huawei, Xiaomi, Samsung, OnePlus);

e) Wyłączenie trybu oszczędzania baterii, który zaburza lub wyłącza przekazywanie próbek GPS do Aplikacji;

f) Innych ustawień telefonu lub sposobu korzystania z niego specyficznych dla modelu telefonu;

g) Więcej wskazówek na temat poprawnego zapisywania aktywności telefonem z GPS można znaleźć na https://help.activy.pl/.

W szczególności zapis GPS może być przerwany przez system operacyjny telefonu w przypadku dużego obciążenia telefonu (np. jednoczesne prowadzenie rozmowy telefonicznej) połączonego ze słabym stanem baterii urządzenia. Jest to działanie, na które aplikacja Activy nie ma wpływu.

9.Uczestnik może zostać wykluczony z Wyzwania za złamanie Regulaminu Wyzwania, a w szczególności w przypadku stwierdzenia przez Organizatora zapisywania aktywności niezgodnych z Regulaminem czyli w szczególności aktywności w kategorii “ćwiczenia” (kajaki, SUP, kajakarstwo górskie, kanadyjki) zapisanych z GPS, w których ślad na mapie nie wskazuje na realne korzystanie z kajaku lub podobnego urządzenia). Aktywności naruszające Regulamin mogą początkowo pojawić się z poprawną punktacją w Aplikacji, ale są regularnie weryfikowane (z regularnością około raz na tydzień) i usuwane z Wyzwania.

10.Organizator jest uprawniony do losowego przeglądu zapisanych w Aplikacji aktywności na podstawie danych GPS, czasowych, analizy śladu na mapie oraz danych sensorów zapisywanych przez Aplikację, a także weryfikację ich pod kątem naruszenia innych zasad wskazanych w Regulaminie.

11.W przypadku wykluczenia Uczestnika z Wyzwania zostanie on poinformowany o tym drogą elektroniczną, a jego trasy zostaną usunięte z Wyzwania. Uczestnik ma prawo złożyć reklamację od decyzji o wykluczeniu z Wyzwania do 2 dni roboczych od dnia otrzymania tej decyzji, zgodnie z postanowieniami § 10.

 

 

§ 7. TABLICA AKTYWNOŚCI

1.W Aplikacji widoczna jest tablica aktywności (“Tablica aktywności” / “Tablica”). Tablica pokazuje zaliczone do Wyzwania aktywności wszystkich Uczestników Wyzwania (podstawowe statystyki – dystans, czas, kalorie, datę wykonania aktywności oraz tekstowy opis aktywności wpisany przez Uczestnika, do którego należy aktywność. Do każdej aktywności możliwe jest otrzymywanie i przekazywanie polubień oraz komentarzy.

2.Do aktywności na Tablicy mogą zostać również wyświetlane “Media dodatkowe”:

a) obrazek mapy ze śladem GPS aktywności

b) zdjęcia dodane dobrowolnie przez użytkownika do aktywności

3.Widoczność ”Mediów dodatkowych” określona jest dla Wyzwania w sposób definitywny, co oznacza, że ustawienia widoczności Wyzwania są jednocześnie domyślnymi ustawieniami widoczności u każdego Uczestnika, a Uczestnik nie może dokonać zmiany tych Ustawień dla swoich aktywności. Dla tego wyzwania domyślne ustawienia widoczności to:

a) dla obrazków map: widoczna

b) dla zdjęć: widoczne

4.Uczestnik może zostać wykluczony z aplikacji za publikowanie komentarzy, opisów do aktywności lub zdjęć, które:

a) są niecenzuralne, obraźliwe, wulgarnie sformułowane, zawierające przemoc, dyskryminację, treści pornograficzne lub inne treści niezgodne z dobrymi obyczajami oraz przepisami prawa

b) naruszają dobre imię innego uczestnika lub osób trzecich, w tym treści o charakterze oszczerczym, nieprawdziwym lub wprowadzającym w błąd

c) naruszają prywatność innych uczestników, w tym danych osobowych, zdjęć lub filmów, bez ich wyraźnej zgody.

d) naruszają prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym treści kopiowanych bez zgody właściciela praw autorskich

e) zachęcają do popełnienia przestępstwa lub naruszających przepisy praw

f) zawierają treści reklamowe, spam lub inne treści o charakterze komercyjnym bez zgody Organizatora

g) stanowią hejt lub mowę nienawiści wobec innych uczestników lub osób trzecich, w tym na podstawie pochodzenia etnicznego, orientacji seksualnej, płci, wyznania lub innych cech osobistych. Hejt i mowa nienawiści obejmują również treści obrażające, poniżające, groźby, szkalujące, dyskryminujące lub inne podobne treści.

5.Administrator aplikacji zastrzega sobie prawo do usuwania nieodpowiednich treści oraz blokowania lub usuwania kont uczestników naruszających ten regulamin. W poważniejszych przypadkach naruszenia regulaminu, administrator zastrzega sobie również prawo do zgłoszenia odpowiednich organów i podjęcia innych działań prawnych.

 

§8. NAGRODY INDYWIDUALNE 

1.Nagrody szczegółowo opisane są w Wyzwaniu w Aplikacji w zakładce “Nagrody”

2.Nagroda Specjalna przyznawana jest każdemu Uczestnikowi, który wypełni cele obu Misji określone w par. 4a. Nagrodę Specjalna w formie Katalogu PDF ze zbiorem wszystkich ciekawych miejsc wysłanych wcześniej w formie pojedynczych przewodników. Katalog zostanie wysłany do każdego uczestnika spełniającego kryteria z par.4a w postaci linka do pobrania. Link w aplikacji zostanie wysłany w okresie do 7 dni od zakończenia ostatniego etapu. 

3.Nagrody – Gadżety (przykładowe: czapki, kubki, breloczki, etui wodoodporne na telefon itp.) przyznawane są za każdą edycję  wg. par. 4 pkt. 1  zgodnie z poniższym:

  • miejsca 1-10 w kategorii mężczyzna z największą liczbą kilometrów w rankingu kategorii “Nogi”
  • miejsca 1-10 w kategorii kobiet z największą liczbą kilometrów w rankingu kategorii “Nogi”
  • miejsca 1-10 w kategorii mężczyzna z największą liczbą kilometrów w  rankingu kategorii “Ćwiczenia”
  • miejsca 1-10 w kategorii kobiet z największą liczbą kilometrów w rankingu kategorii “Ćwiczenia”

4.Warunkiem przyznania nagród jest podanie przez Uczestnika w Aplikacji danych takich jak imię, nazwisko oraz adres e-mail, niezbędnych do identyfikacji. Brak wskazanych danych skutkuje utraceniem prawa do nagrody przez danego Uczestnika i przyznaniem jej  kolejnemu Uczestnikowi w odpowiedniej klasyfikacji na podstawie ust. 4..

5.W przypadku wyniku ex aequo w liczbie km, o przyznaniu nagrody zadecyduje to, który Uczestnik zrealizował to w mniejszej liczbie aktywności. 

6.Zajęcie dwóch premiowanych nagrodami/gadżetami miejsc w obu kategoriach: Nogi i Ćwiczenia, skutkuje otrzymaniem jednej nagrody.  W tym wypadku kolejna osoba z rankingu w kategorii Ćwiczenia otrzymuje tą nagrodę

7.Zdobyte nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną ani na inne produkty.

8.Laureat Wyzwania nie ma prawa do przeniesienia prawa do nagrody na osoby trzecie.

9.Laureaci Wyzwania zostaną powiadomieni o wygranej przez Partnera drogą elektroniczną (na adres e-mail podany w rejestracji konta w Aplikacji) w terminie do 7 dni po ustaleniu tytułu Laureata na podstawie par. 8 ust. 3. Za przekazanie Laureatom nagród odpowiedzialna jest Partner.

10.Nagrody zostaną przesłane na adresy Laureatów, przesłane przez nich w odpowiedzi na wiadomość, z tym zastrzeżeniem, iż odpowiedź ta winna być wysłana nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Laureata informacji o nagrodzie. Uczestnicy, których odpowiedź zawierająca adres, wpłynie po upływie terminu określonego w zdaniu poprzedzającym, tracą prawo do nagrody. Nagrody zostaną przesłane przesyłkami pocztowymi lub przesyłkami kurierskimi.

11.Nagroda może zostać wysłana do Laureata tylko na adres na terenie Polski.

12.W przypadku, jeśli wysłana przez Organizatora Nagroda wróci do nadawcy, Organizator będzie przechowywał ją przez okres 30 dni. Jeżeli adresat zwróconej do Organizatora przesyłki skontaktuje się z nadawcą w terminie wskazanym w poprzednim zdaniu, przesyłka zostanie nadana do adresata drugi i ostatni raz na koszt nadawcy. 

13.Dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail podane podczas rejestracji konta oraz przekazane dane adresowe do wysyłki nagrody) nagrodzonych osób zostaną przekazane przez Organizatora do Firmy jedynie w celu dystrybucji nagród, za odpowiednią zgodą określoną w formularzu przesłania danych adresowych do wysyłki nagrody. Za przekazanie zwycięzcom nagród odpowiedzialna jest Firma.

14.Rynkowa wartość nagrody, jaką Uczestnik może otrzymać w ramach Wyzwania jednorazowo nie przekroczy równowartości 2 000 zł (słownie: dwóch tysięcy złotych). Nagrody w Konkursie są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

§8A. NAGRODY ZESPOŁOWE

1.Nagrody szczegółowo opisane są w Wyzwaniu w Aplikacji w zakładce “Nagrody”

2.Na koniec wyzwania w ramach klasyfikacji generalnej w rankingu zespołowym “Kluby” w kategorii “Ćwiczenia” ( “Kajaki”, “SUP”, “Kanadyjka”, “Kajakarstwo górskie”) Partner przewidział nagrody rzeczowe dla najlepszych zespołów 

  • 1 Miejsce – nagrody rzeczowe (sprzęt sportowy) o szacunkowej wartości  5000 zł
  • 2 Miejsce – nagrody rzeczowe (sprzęt sportowy) o szacunkowej wartości 4000 zł
  • 3 Miejsce –nagrody rzeczowe (sprzęt sportowy) o szacunkowej wartości  3000 zł
  • 4 Miejsce – nagrody rzeczowe (sprzęt sportowy) o szacunkowej wartości 2000 zł
  • 5 Miejsce – nagrody rzeczowe (sprzęt sportowy) o szacunkowej wartości 1000 zł

3.W przypadku wyniku ex aequo w liczbie km, o przyznaniu nagrody zadecyduje to, który Zespół zrealizował to w ramach większej liczby uczestników. 

4.Zwycięskie kluby zostaną powiadomieni o wygranej przez Partnera drogą elektroniczną w terminie do 7 dni po ustaleniu tytułu Laureata na podstawie par. 8 ust. 3. Za przekazanie Laureatom nagród odpowiedzialny jest Partner.

 

§10. REKLAMACJE

1.Reklamacje w związku z Wyzwaniem należy zgłaszać do Organizatora w wiadomości e-mail na adres contact@activy.pl lub poprzez moduł “Zgłoś problem” w Aplikacji w terminie do 2 dni roboczych od daty zaistnienia podstawy do reklamacji, nie później niż 1 dzień roboczy od dnia zakończenia Wyzwania lub Edycji. Reklamacje rozstrzyga Organizator we współpracy z Firmą. Uczestnik ma prawo do odwołania się od decyzji w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania odpowiedzi. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od daty ich otrzymania. Reklamacje zgłoszone po terminach określonych powyżej nie będą rozpatrywane.

2.Wyzwanie nie stanowi gry losowej (w tym loterii promocyjnej) ani zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

3.Organizator oraz Partner we wzajemnym porozumieniu mogą wprowadzić zmiany do Regulaminu wyłącznie z ważnych powodów, jakimi są:

a) zmiana przepisów prawa mająca bezpośredni wpływ na treść Regulaminu;

b) nałożenie na Organizatora przez organy władzy publicznej określonych obowiązków, mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu;

c) zmiana danych dotyczących Organizatora lub partnerów, lub podmiotów współpracujących z Organizatorem;

d) przeciwdziałanie nadużyciom polegającym na ominięciu postanowień Regulaminu w celu osiągnięcia nienależnej korzyści, np. wielokrotny udział w Wyzwaniu pomimo wyłączenia takiej możliwości w jego Regulaminie;

e) usprawnienie działania Wyzwania, Aplikacji i obsługi Uczestników;

f) poprawienie ochrony prywatności Uczestników.

4.Zmiana w Regulaminie nie może ograniczyć praw nabytych uprzednio przez Uczestników w związku z udziałem w Wyzwaniu.

5.O wszelkich zmianach w Regulaminie Organizator lub Partner powiadomi Uczestników, wysyłając wiadomość na adres e-mail, o ile Uczestnik go udostępnił lub poprzez kanał komunikacyjny w Aplikacji. Regulamin po wprowadzeniu zmian zostanie również każdorazowo zamieszczony na stronie internetowej Wyzwania.

6.W czasie trwania Wyzwania pytania dotyczące Wyzwania i Aplikacji mogą być zgłaszane adres e-mail: contact@activy.pl lub bezpośrednio przez moduł “Zgłoś problem” w Aplikacji.

7.Regulamin Wyzwania jest dostępny w Aplikacji oraz na stronie internetowej wyzwania www.maniawioslowania.pl/latoznurtem

 

Załącznik nr 1 – aktywności z integracji

Nazwa aktywności w Garminie Nazwa aktywności w Activy
Running Run/Bieg
Indoor Running Run/Bieg
Obstacle Running Run/Bieg
Street Running Run/Bieg
Track Running Run/Bieg
Trail Running Trail_Run/Bieg trailowy
Walking Walk/Spacer
Casual Walking Walk/Spacer
Speed Walking Walk/Spacer
Hiking Hike/Wędrówka
Snowshoeing Hike/Wędrówka
Kayaking Kayak/Kajaki
Kiteboarding Kitesurfing/Kitesurfing
Mountaineering Hike/Wędrówka
Stand Up Paddleboarding SUP/SUP

 

STRAVA

Nazwa aktywności w Stravie Nazwa aktywności w Activy
Run Run/Bieg
Trail Run Trail_Run/Bieg trailowy
Walk Walk/Spacer
Hike Hike/Wędrówka
Stand Up Paddle SUP/SUP
Canoe Canoe/Kanadyjka
Kayak Kayak/Kajaki
Snowshoe Hike/Wędrówka
Rock Climb Climbing/Wspinaczka

 

POLAR

Nazwa aktywności w Polar Nazwa aktywności w Activy
Canoeing Canoe/Kanadyjka
Kayaking Kayak/Kajaki
Road running Run/Bieg
Running Run/Bieg
SUP SUP/SUP
Snowshoe trekking Hike/Wędrówka
Track&field running Run/Bieg
Trail running Trail_Run/Bieg trailowy
Ultra running Run/Bieg
Walking Walk/Spacer

 

Załącznik nr 2 – lista zespołów w grupie “Kluby

MKS MOS Wrocław
LUKS Kwisa Leśna
KKK Jelenia Góra
WZSN Start Wrocław
WKSW Wrocław
UKS Kopernik Bydgoszcz
CWZS Zawisza Bydgoszcz
KST Włókniarz Chełmża
WTS Astoria Bydgoszcz
UKS Nadwiślanin-Sokół Chełmno
LTK Fala Lublin
KS AZS-AWF Gorzów
KS G’Power Gorzów
KS Admira Gorzów
KKS Nowa Sól
ZSR Start Zielona Góra
11
MKK Viking Małomice
KKS Sieradz
LKK Drzewica
KS Spójnia Warszawa
WTW Warszawa
KS Powiśle Warszawa
MKS Świt Nowy Dwór Mazowiecki
WAKK Habazie Warszawa
Stowarzyszenie Klub Sportowy Wodna Białołęka
UKS Spływ Sromowce Wyżne
UKS Olimp Kraków
KKW 1929 Kraków
MKK Łączany
MKSW Trzebinia
KS AZS-AWF Kraków
KS Nadwiślan Kraków
KS Pieniny Szczawnica
KS Yacht-Club Kraków
KKK Kraków
KS Start Nowy Sącz
ZSON Start Nowy Sącz
LKS Dunajec
KU AZS Politechnika Opolska
WKS AQUA ACTIVE Kędzierzyn-Koźle
KK Jezioro Tarnobrzeg
AKS Sparta Augustów
SKS Cresovia Białystok
PSSON Start Białystok
Dojlidy Białystok Canoe & Kajak Team
MRKS Gdańsk
UKS Sokolik przy ZS Czernin
MKS Polstyr Człuchów
KS Victoria Sztum
UKS Motława Gdańsk
UKSZSS Człuchów
MMKS Gdańskie Lwy
UKS Szóstka Gdańsk
Sopocki Klub Żeglarski
UKS 4 Katowice
KS AZS-AWF Katowice
UKS Olimpijczyk Nowe Chechło
MKS Czechowice-Dziedzice
UKS Set Kaniów
MOSM Tychy
UKS Kanu Katowice
RTW Racibórz
UMKS Zryw Wolsztyn
KS Energetyk Poznań
KS Warta Poznań
OŚ AZS Politechniki Poznańskiej
KTW Kalisz
KS AZS-AWF Poznań
UKS Pamiątkowo
UKS Błyskawica Rokietnica
12
UKS Zalew Jerzykowo
KS Posnania Poznań
UKS COPAL Trzcianka
KS Stomil Poznań
SSR Start Poznań
UKS Koszałek-Opałek Węgorzewo
KSC Olsztyn
KS Baza Mrągowo
UPKS Poncio 2010 Lidzbark
OKSW Olsztyn
PKS Korona Elbląg
UKS Silvant Kajak Elbląg
UKS Puma Ostróda
WTS Orzeł Wałcz
KS Energetyk Gryfino
KS Wiskord Szczecin
UKS Victoria Wałcz
MOSW Choszczno
UKS Olimpijczyk Kliniska Wielkie
LKK Hubertus Biały Bór
KS Feniks Szczecin
KTK Ptasi Uskok Wrocław
KTW ”Celuloza” Świecie
KTW PTTK Chełmno
BSK BINDUGA Bydgoszcz
Fundacja Kajakowa TOŁHAJ-GDK
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Frysztak
SŁKK „Albatros” Łódź
KS „Amber” Tomaszów Maz.
SOTiR „Dunajec” Kraków
Ognisko TKKF „Motor” Andrychów
AKTK „Bystrze” Kraków
ZKK „Wir” Zabierzów
Ognisko TKKF ”Szczęśliwice” Warszawa
Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Kajakarstwa Warszawa
KK KOREK Warka
KW „Żabi Kruk” Gdańsk
SK „WodniaK” Gdańsk
STS „Nurt” Ustka
Śląski KTK “Neptun” Żory
ŚSK “Wiking” Gliwice
O/PTTK Ziemi Elbląskiej
UKS „55” Poznań
Pomorski Wojskowy O/PTTK Wałcz